หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ

  •   วิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา” ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2495 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ทั้งศิลปะไทย และศิลปะสากล ในปี พ.ศ. 2500 กำหนดฐานะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีชื่อว่า “โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร” และย้ายมาสังกัดกองหัตถศิลปะ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ได้มีการเรียนการสอนอาคารเรียนร่วมกับ โรงเรียนนาฏศิลป โดยเปิด

  • เข้าสู่เว็บไซต์ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปวิจิตรคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2542 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป และต่อมาปี 2547 ได้เปิดหลักสูตร ศิลปะบัณฑิต 4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาทั่วไปจากที่ต่างๆ ด้วยวิธีสอบตร

  • เข้าสู่เว็บไซต์ คณะศิลปศึกษา ประวัติคณะศิลปศึกษา       คณะศิลปศึกษาเป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครูในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ทั้งไทยและสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2547 คณะศิลปศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการป

  • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ FACULTY OF MUSIC AND DRAMA      เข้าสู่เว็บไซต์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์       เป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่ผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นเวลา 2 ปี เปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไท

  • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บลิงค์