การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นผู้นำในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการสวดมนต์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมก่อนการทำกิจกรรม ในการนี้ ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนภูมิภาค ร่วมกันฟังคำประกาศเจตจำนงฯ และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

เอกสารการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิก

เว็บลิงค์

masuk1