รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลปี 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

 

ข้อมูลปี 2563

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563 หมายเหตุ เดือนมีนาคม ไม่มีการประชุมกำกับติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

เว็บลิงค์

masuk1