ผลงานสร้างสรรค์


ด้วยความโดดเด่นของศิลปะ แต่ละแขนงซึ่งครบพร้อมทั้งความงามความหมาย ถ่ายทอดจินตนา การ การสร้างสรรค์ ในความต่อเนื่องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจศิลปะได้ร่วมเติมต่อประสบการณ์ร่วมกัน

หลังการประกวดศิลปะของ นักเรียน นักศึกษารวมถึงโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคล ภายนอกเสร็จสิ้น ในทุกปี วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดเผยแพร่ผลงานนิทรรศการ ศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปะและโครง การฝึกอบรมศิลปะฯ ขึ้น และในปีนี้นิทรรศการดังกล่าวมีขึ้นต่อเนื่องถึง วันที่ 26 กันยายน ในพื้นที่ศิลปะลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

หลากสีสันศิลปกรรมซึ่งรวม 10 ประเภทวิชาทั้งทางด้าน จิตร กรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะไทย สถาปัตยกรรมไทย ลายรดน้ำ ออกแบบตกแต่งและเครื่องเคลือบดินเผา

ส่วนหนึ่งจากผลงานที่มีกว่า 300 ชิ้นงาน ถ่ายทอดมุมมองการสร้างสรรค์ พัชรินทร์ อนวัชประยูร อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมและ ศันส นีย์ รุ่งเรืองสาคร อาจารย์สาขาวิชาองค์ประกอบศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมบอกเล่าว่า นิทรรศการประจำปีดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องมาทุกปีโดยในช่วงเวลานี้จะมีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป รวมทั้งผลงานของบุคคล ภายนอก ซึ่งผลงานที่ปรากฏถ่ายทอดการสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ 

นิทรรศการในปีนี้จะเห็นว่ามีความหลากหลายทั้งในแนวคิด รูปแบบเทคนิคที่ถ่ายทอดเป็นมุมมองการสร้างสรรค์ของแต่ละสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนรวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล ขณะที่ผลงานของบุคคลภายนอกก็จะมีในส่วนของจิตรกรรมสีน้ำ สีอะคริลิก สีน้ำมัน เครื่องเคลือบดินเผา เซรามิกและลายรดน้ำซึ่งได้นำมาจัดแสดงร่วมกัน”

ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลดังที่กล่าวก่อนสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละปีทางวิทยาลัยจะมีการจัดประกวด อย่างผลงานองค์ประกอบศิลป์ครั้งนี้จะเห็นว่ามีความน่าสนใจ มีการนำสื่ออื่น ๆ เข้ามาผสมผสาน มีสีสันลวดลาย ก่อเกิดการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบ ใหม่ ๆ

เช่นเดียวกับผลงานทางด้านจิตรกรรมมีทั้งการถ่ายทอดความรู้สึกเรียบง่าย การให้สีสันมากมายสื่อแทนการพูด ฯลฯ ให้ความรู้สึกสร้างบรรยากาศที่ต่างกันไป ขณะที่ศิลปะสาขาอื่น ๆ ก็มีความโดดเด่นถ่ายทอดการสร้างสรรค์ การฝึกฝนทักษะศิลปะซึ่งในความหลากหลายของผลงานที่ปรากฏอาจตอบโจทย์เป็นกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาศิลปะรวมทั้งการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่ง.

เว็บลิงค์

masuk1