ฝ่ายวิชาการขอแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 CDANR Learning Model

เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนตามสาขาวิชาชีพ

ครูผู้สอนและอาจารย์ทุกท่านสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ ที่ออกแบบมาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ในแต่ละเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ ตลอดภาคเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:

เว็บลิงค์

masuk1