https://essaywritingrules.net/  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ประวัติความเป็นมา          

         พ.ศ. 2521 กรมศิลปากรได้มีนโยบายขยายสถานศึกษาในสังกัดไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้รับรองกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสนองความต้องการของการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง หลังจากได้เปิดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก กรมศิลปากรเล็งเห็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ของท้องถิ่นภาคกลางที่จังหวัดอ่างทอง จึงได้ประสานไปยังหน่วยงาน ทางการศึกษาทั้งฝ่ายราชการ ชุมชน ผู้นำศาสนา และคณะบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญสอดคล้องกัน ทางฝ่ายบรรพชิตผู้นำชุมชนคนสำคัญ คือ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระวิเศษชยสิทธิ์ (ผวน แสงเงิน) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส วัดอ่างทอง ฝ่ายราชการมีนายเสถียร จันทร์จำนง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสำราญ ปกป้อง ศึกษาธิการเขต 6 และนายบุญชู นิ่มวรรณณัง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในขณะนั้น ได้ร่วมเป็นผู้ผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้นในจังหวัดอ่างทอง การก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากรและเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 หลังจากประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองแล้ว ได้ดำเนินการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์(เดิม) ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ในระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 1 และนาฏศิลป์ ชั้นกลางปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย และคีตศิลป์ไทย โดยมีนายจตุพร รัตนวราหะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย มีครูอาจารย์จำนวน 10 คน มีครูอาจารย์ ช่วยราชการจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฏร์บำรุง และโรงเรียนสตรีอ่างทองอีก 10 คน จำนวน นักเรียนทั้งสิ้น 188 คน ต่อมาโรงเรียนสตรีอ่างทองได้ย้ายสถานที่แห่งใหม่ กรมสามัญศึกษาจึงมอบอาคารและที่ดินจำนวน 10 ไร่ ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2524 ต่อมา พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระวิเศษชยสิทธิ์ ร่วมกับครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ซื้อที่ดินเป็นจำนวน 1 ไร่ ราคา 250,000 บาท มอบให้วิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2524

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เว็บลิงค์