วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

           กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2535 ในสมัย นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักตามประกาศจัดตั้ง เพื่อต้องการขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ในกรมศิลปากร ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง กรมศิลปากร ได้แต่งตั้งให้ นางเพ็ญทิพย์ จันทุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 นอกจากหน้าที่ในการจัดการศึกษาแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่ ส่งเสริม วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอีกด้วย ในระหว่างการก่อสร้าง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์จาก  ร.ต.สุวิทย์ แก้วเกตุ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้ใช้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นสำนักงานชั่วคราว และในเดือนเมษายน 2535 นายประเสริฐ กาญจนวัฒนา กำนันตำบลโคกกรวด ได้ให้ความอนุเคราะห์ ปรับพื้นที่ดินบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ หลังจากนี้จะมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอื่นๆ ต่อเนื่องมาเป็นลำดับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 ในระดับนาฏศิลปชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตรินาฏศิลป์ชั้นสูง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ส่วนการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง เป็นการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ หรือความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ วิชาชีพพื้นฐาน ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
         ปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ดิน 63 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ปัจจุบันนายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา

เว็บลิงค์

masuk1