สำนักงานอธิการบดี - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Mon, 04 Dec 2023 16:13:26 +0700 Joomla! - Open Source Content Management th-th กองกลาง http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/7758-2020-11-04-04-51-07 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/7758-2020-11-04-04-51-07

กองกลาง

- ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ

- ฝ่ายการเงิน

- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

- ฝ่ายกิจการสภา

- ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

- ฝ่ายบัญชี

- ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Wed, 04 Nov 2020 07:00:00 +0700
กองบริหารทรัพยากรบุคคล http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/7735-hr http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/7735-hr

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Mon, 19 Oct 2020 07:00:00 +0700
กองกิจการนักเรียนนักศึกษา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/7430-student-bpi62 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/7430-student-bpi62

กองกิจการนักเรียนนักศึกษา


- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
- ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0700
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/788-de4-19 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/788-de4-19

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Fri, 08 Apr 2011 00:00:00 +0700
กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/783-de4-14 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/783-de4-14

กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย


 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

- ฝ่ายบริการวิชาการ

- ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ

- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝ่ายหอสมุดกลาง

- โครงการบัณฑิตศึกษา

- ศูนย์รักษ์ศิลป์

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Fri, 08 Apr 2011 00:00:00 +0700
กองนโยบายและแผน http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/782-de4-13 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/782-de4-13

กองนโยบายและแผน

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

- ฝ่ายแผนและงบประมาณ

- ฝ่ายติดตามและประเมินผล

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Fri, 08 Apr 2011 07:00:00 +0700
ฝ่ายแผนและงบประมาณ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/781-de4-12 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/781-de4-12

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

http://plan.bpi.ac.th

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Fri, 08 Apr 2011 00:00:00 +0700
กิจการสภา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/776-de4-7 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/776-de4-7 อยู่ระหว่างดำเนินการ]]> piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Mon, 04 Apr 2011 22:15:35 +0700 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/774-de4-5 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/about-us/department/department4/item/774-de4-5

อยู่ระหว่างปรับปรุง

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) สำนักงานอธิการบดี Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0700