อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างแรงจูงใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

เว็บลิงค์

masuk1