งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

          การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

                  - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

          การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

                  - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การศึกษา 2559

               - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
 

 

เว็บลิงค์

masuk1