พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย

  • พันธกิจ 1.จัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ระดับขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 2.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม 3.เป็นศูนย์กลางบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 4.อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย และดนตรี

เว็บลิงค์