ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

  • ปรัชญา "สาธุโข สิปฺปกํ นาม อปี ยาทิสกีทิส ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้" ปณิธาน มุ่งจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย และสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม ในระดับชาติและนานาชาติ”

เว็บลิงค์