พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ระดับขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม

3.เป็นศูนย์กลางบริการด้านศิลปวัฒนธรรม

4.อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย และดนตรีสากล ทำการสอนและพัฒนาการวิจัย ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทะนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

เว็บลิงค์

masuk1