ประวัติและความเป็นมา

     พ.ศ. 2521 กรมศิลปากรได้มีนโยบายขยายสถานศึกษาในสังกัดไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้รับรองกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสนองความต้องการของการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง หลังจากได้เปิดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก กรมศิลปากรเล็งเห็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ของท้องถิ่นภาคกลางที่จังหวัดอ่างทอง จึงได้ประสานไปยังหน่วยงาน ทางการศึกษาทั้งฝ่ายราชการ ชุมชน ผู้นำศาสนา และคณะบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญสอดคล้องกัน ทางฝ่ายบรรพชิตผู้นำชุมชนคนสำคัญ คือ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระวิเศษชยสิทธิ์ (ผวน แสงเงิน) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส วัดอ่างทอง ฝ่ายราชการมีนายเสถียร จันทร์จำนง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสำราญ ปกป้อง ศึกษาธิการเขต 6 และนายบุญชู นิ่มวรรณณัง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในขณะนั้น ได้ร่วมเป็นผู้ผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้นในจังหวัดอ่างทอง การก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากรและเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 หลังจากประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองแล้ว ได้ดำเนินการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์(เดิม) ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ในระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 1 และนาฏศิลป์ ชั้นกลางปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย และคีตศิลป์ไทย โดยมีนายจตุพร รัตนวราหะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย มีครูอาจารย์จำนวน 10 คน มีครูอาจารย์ ช่วยราชการจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฏร์บำรุง และโรงเรียนสตรีอ่างทองอีก 10 คน จำนวน นักเรียนทั้งสิ้น 188 คน ต่อมาโรงเรียนสตรีอ่างทองได้ย้ายสถานที่แห่งใหม่ กรมสามัญศึกษาจึงมอบอาคารและที่ดินจำนวน 10 ไร่ ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2524 ต่อมา พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระวิเศษชยสิทธิ์ ร่วมกับครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ซื้อที่ดินเป็นจำนวน 1 ไร่ ราคา 250,000 บาท มอบให้วิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2524        

     พ.ศ. 2539 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้โอนจากกองศิลปศึกษา มาสังกัดสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร ตามคำสั่งการปรับส่วนราชการภายในกรมศิลปากร

     พ.ศ. 2545 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้โอนสังกัดจากสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้บัญญัติให้จัดตั้ง กระทรวงวัฒนธรรมขึ้น และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 พ.ศ.2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้แยกออกจากการเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยตรง วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง จึงต้องถูกโอนตามมาด้วย

     ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 28 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 มีเนื้อที่ 11 ไร่เศษ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยนางกัญญา ทองมั่น เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยคนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2547 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระบบ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณะศิลปศึกษา โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ได้แก่ แขนงวิชาดนตรีไทย และ แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

เว็บลิงค์

masuk1