ภาควิชานาฏศิลป์ไทย

อ.สมชาย ยิ้มแย้ม 
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย

 

ว่าที่ ร.อ.บัณฑิต สุขภัฏ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 
สาขานาฏศิลป์โขน

อ.อโนทัย ส้ำอ่ำ
สาขานาฏศิลป์โขน (พระ)

อ.บดินทร์ เจนนาวิน
สาขานาฏศิลป์โขน (ยักษ์)

อ.สมชาย ยิ้มแย้ม
สาขานาฏศิลป์โขน (ลิง)

 

อ.พงษ์เทพ เรือนหลวง
สาขานาฏศิลป์โขน (ยักษ์)

อ.สัมฤทธิ์ เดชะกูล
สาขานาฏศิลป์โขน (ลิง)

อ.ไพศาล วงษ์ราช 
สาขานาฏศิลป์โขน (ลิง)

 

อ.ชิสา ภูจอมจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ละคร
สาขานาฏศิลป์ละคร

อ.ลออ น้อยวงศ์
สาขานาฏศิลป์ละคร (พระ)

อ.วัลยา สุขภัฏ
สาขานาฏศิลป์ละคร (พระ)

อ.จารุเนศวร์ 
สาขานาฏศิลป์ละคร (พระ)

 

อ.รัดใจ ศิริพงษ์
สาขานาฏศิลป์ละคร (นาง)

อ.นิรมล หาญทองกูล
สาขานาฏศิลป์ละคร (นาง) 

อ.เหมือนขวัญ ดีสมจิตร
สาขานาฏศิลป์ละคร (นาง)

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สาขานาฏศิลป์ละคร (พระ) 

อ.นพภาภรณ์ คำสระน้อย
สาขานาฏศิลป์ละคร (นาง)

อ.กันยารัตน์ นาครัตน์
สาขานาฏศิลป์ละคร (นาง)

เว็บลิงค์