ภาควิชาศึกษาทั่วไป

อ.สุรเดช ขำทวี
หัวหน้าภาควิชาสามัญ

อ.นภาภรณ์ คชแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อ.กุลนันท์ โพธิ์พรมศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

อ.มาลัยพร กิจประสงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

อ.สุมาลี พรหมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

 

อ.สุรเดช ขำทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ.กนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

 

อ.เมทินี ตัลยารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

อ.ฉวีวรรณ ขันธศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

อ.วริณี มีจุ้ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

 

อ.นภาภรณ์ คชแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา

อ.ฉวีวรรณ ขันธศรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา

อ.วริณี มีจุ้ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา

อ.พรเทพ ศรีรัตนานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

อ.สุรเดช ขำทวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

อ.กนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

อ.สาคร แก่นเรณู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อ.นภาภรณ์ คชแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ.ระพีพร แก้วแสนฉาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย

อ.พรเทพ ศรีรัตนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.อัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

เว็บลิงค์