สั่งพิมพ์หน้านี้

ปรัชญา

          “สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส ” ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้
สำเร็จได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานโอกาสครบ 60 ปี
วิทยาลัยนาฏศิลป 17 พฤษภาคม 2537

ปณิธาน
         “พัฒนาคน พัฒนาผลงาน และระบบบริหาร เพื่อให้เป็นสถานศึกษาแห่งศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
          “เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นเลิศด้านนาฏดุริยางค
ศิลป์ มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่ระดับชาติ”