aww ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
bannerinside_cdanr

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

          “สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส ” ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้
สำเร็จได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานโอกาสครบ 60 ปี
วิทยาลัยนาฏศิลป 17 พฤษภาคม 2537

ปณิธาน
         “พัฒนาคน พัฒนาผลงาน และระบบบริหาร เพื่อให้เป็นสถานศึกษาแห่งศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
          “เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นเลิศด้านนาฏดุริยางค
ศิลป์ มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่ระดับชาติ”

 

เว็บลิงค์

dimari