***อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์           ***อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : มืออาชีพ งานศิลป์    ***เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : เป็นผู้นำด้านงานศิลป์