วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
รูปแบบบทความ
ข้อกำหนดหรือแนวทางในการส่งบทความลงเผยแพร่ในวารสารพัฒนศิลป์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

Lopburi

ดาวน์โหลดเอกสาร

2019 InterC RoiEt

ดาวน์โหลดเอกสาร

 2019 BPINC RoiEt

ดาวน์โหลดเอกสาร

 2017 BPINC

ดาวน์โหลดเอกสาร

 2018 BPINC

ดาวน์โหลดเอกสาร

 2020 Lopburi

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ

 2563 Journal 1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลดเอกสาร

2562 Journal 2 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 2562 Journal 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 2561 Journal 2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

2561 Journal Special

ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร

2561 Journal 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร

2559 Journal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

 

Weblink

masuk1