ข่าวการศึกษา - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Tue, 05 Dec 2023 09:14:04 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8036-2022-01-07-07-12-50 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8036-2022-01-07-07-12-50

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๓)

]]>
voska_1910@hotmail.com (นายวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์) ข่าวการศึกษา Fri, 07 Jan 2022 07:00:00 +0700
แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2565 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8029-19-10-64 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8029-19-10-64

แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2565

DOWNLOAD

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Tue, 19 Oct 2021 07:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8021-cdaat http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8021-cdaat

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - Home | Facebook

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร « สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Thu, 23 Sep 2021 07:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบ 1) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8018-3-9-64 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/8018-3-9-64

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 1)

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2565

 

DOWNLOAD

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Fri, 03 Sep 2021 07:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ระดับชั้นปวช.1 (นักเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7935-1-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7935-1-2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ระดับชั้นปวช.1 (นักเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564

]]>
voska_1910@hotmail.com (นายวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์) ข่าวการศึกษา Thu, 08 Apr 2021 07:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7930-25-03-64 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7930-25-03-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา

DOWNLOAD

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Tue, 30 Mar 2021 07:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชานาฏศิลปศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7871-2-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7871-2-2564

]]>
voska_1910@hotmail.com (นายวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์) ข่าวการศึกษา Fri, 29 Jan 2021 07:00:00 +0700
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษารอบพิเศษโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7800-2020-11-26-19-52-10 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7800-2020-11-26-19-52-10

Bunditpatanasilpa Logo

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษารอบพิเศษโควตา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔

รับสมัครเข้าศึกษา ๒ ระดับ คือ

๑.  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

        ๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

สัมภาษณ์วัดพื้นฐานความรู้ตามสาขาที่สมัคร วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

รายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัคร

หนังสือนำสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาปี 2564

ประกาศรอบโควตาปี 2564

เอกสารและค่าใช้จ่าย

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตาปี 2564

]]>
voska_1910@hotmail.com (นายวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์) ข่าวการศึกษา Thu, 26 Nov 2020 07:00:00 +0700
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 3) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7571-30-03-63 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7571-30-03-63

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 3)

 

unnamed

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 +0700
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7503-04032563 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7503-04032563

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0700
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7478-10-02-63 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7478-10-02-63 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 

cdaat

เข้าเว็บไซต์สมัครเข้าศึกษาต่อ

 

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Tue, 18 Feb 2020 07:00:00 +0700
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7442-16-12-62 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7442-16-12-62 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

 

17

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7440-03-12-62 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7440-03-12-62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

 

download1.png

 

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0700
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7405-22-08-63 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7405-22-08-63 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)

 

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7399-2019-08-17-02-42-26 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7399-2019-08-17-02-42-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)

 

 

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Sat, 17 Aug 2019 00:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบพิเศษ) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7331-10-5-62 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7331-10-5-62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบพิเศษ)]]> nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0700 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ทุนศิลปะดีเด่น ทุนคีตศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่าง http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7181-05-01-62 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7181-05-01-62 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ทุนศิลปะดีเด่น ทุนคีตศิลป์ไทย  คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่าง

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
โครงการทุนเรียนดี ทุนศิลปะดีเด่น ทุนคีตศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

>>>เอกสารประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง<<<

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Sat, 05 Jan 2019 00:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7177-03-01-62 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7177-03-01-62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

>>>เอกสารประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง<<<

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0700
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7165-11-12-61 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7165-11-12-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

>>>เอกสารการประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง<<<

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ข่าวการศึกษา Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0700
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบโครงการพิเศษ (โควตา) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7157-04-12-2561 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news-center/item/7157-04-12-2561

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบโครงการพิเศษ (โควตา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๘ ต่อ ๑๐๙

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวการศึกษา Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0700