Bunditpatanasilpa Logo

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษารอบพิเศษโควตา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔

รับสมัครเข้าศึกษา ๒ ระดับ คือ

๑.  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

        ๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

สัมภาษณ์วัดพื้นฐานความรู้ตามสาขาที่สมัคร วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

รายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัคร

หนังสือนำสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาปี 2564

ประกาศรอบโควตาปี 2564

เอกสารและค่าใช้จ่าย

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตาปี 2564

Weblink