ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี พ.ศ. 2565

Download attachments:

Weblink

masuk1