เอกสารดาวน์โหลด

images 2

รายการเอกสาร

วัน/เดือน/ปี เอกสารดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์)

11 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) 11 เมษายน 2562
 ดาวน์โหลด
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 11 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้บริการ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร) 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด
 เอกสารประกอบการอบรม Active Learning ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ Internet & Wifi Internet 19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อีเมล์ภาครัฐ)

19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ 19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware, Software,Network) และอุปกรณ์อื่นๆ
19 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดหรือแนวทางในการส่งบทความลงเผยแพร่ในวารสารพัฒนศิลป์  10 ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานระบบห้องสมุด E-Library ดาวน์โหลด
รายชื่อศิลปนิพนธ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดาวน์โหลด
รายชื่อศิลปนิพนธ์ คณะศิลปศึกษา ดาวน์โหลด

Weblink

masuk1