Document Download

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารของหน่วยภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (bpi.mail.go.th)
แบบขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 แบบขอส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ


แบบสำรวจห้องสมุดเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

 • แบบใบลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 

 


 

Weblink

masuk1