Vision Mission and Objective

  

 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และยุทธศาสตร์
ไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ"

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม

3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

5. จัดการแสดงนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าหมาย (Goals)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2564 ดังนี้
     1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ สู่สมรรถนะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์
นำไปประกอบอาชีพได้

     2. เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นหนึ่งและมีบทบาทดูแลและกำกับมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ในระดับชาติ

     3. มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

     4. มีการบริการวิชาการสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

     5. มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ

     6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดง การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์
ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    เป็นผู้นำด้านงานศิลป์

อัตลักษณ์ (Identity)
     อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

    สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

    มุ่งมันพัฒนา                  Strive for Development

    ก้าวหน้าวิชาการ              Progress towaeds Academic

    สืบสานงานศิลป์             Inherit the Artistry

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
          กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
          กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
          กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่
          กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน
          กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
          กลยุทธ์ที่ 2 การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
          กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
          กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและ
การทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่ไปสู่ประชาชน
          กลยุทธ์ที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
          กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับชาติและนานาชาติ

 

Weblink

masuk1