Plan/Project

  

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2555

 • รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554
 • งบลงทุนงบประมาณ ประจำปี 2554
 • แจ้งการจัดสรรและตัดโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ
 • แจ้งการจัดสรรและตัดโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ นักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษาที่ 1/2553
 • ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายการที่ดินสิ่งสร้างตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 255 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่...
 • ขอแจ้งรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554
 • ขอข้อมูลเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.2554 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2553 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน รต.1-4 ที่นี่...
 • ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก (เฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับทุน)
 • แจ้งตัดโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี)
 • การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 • คู่มือเรียนฟรี 15 ปี ขั้นพื้นฐาน
 • คู่มือเรียนฟรี 15 ปี อาชีวศึกษา
 • แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี
 • ตารางแบบฟอร์มกรอกจำนวนนักเรียนมัธยมต้น - ปริญญาตรี และจำนวนนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ตารางแบบฟอร์มทุนปริญญาโท - เอก
 • ข่าวดี ข่าวด่วน ของข้าราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Weblink

masuk1