Member of a board

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง

กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

Weblink

masuk1