College

  • ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 12 ปี จากจุดกำเนิด เป็นสถาบันการศึกษาต่ำกว่าปริญญา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีเนื้อที่ 37 ไร่ สภาพของดินเดิมเป็นสวนยางพาราซึ่งมีรูปร่างยาวลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ 650 เมตร พื้นที่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ สูงและค่อยๆลาดต่ำลงไปจนสุดปลายที่ของสถานศึกษา ในปี 2538 – 2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมจำนวน 12 ห้องเรียน และได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 ม

  • ประวัติความเป็นมา           วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์  ได้ดำเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๘  โดยนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยให้ความเห็นว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะทางด้

  •   ประวัติความเป็นมา           วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่    เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทางนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ให้แพร่หลายทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติอีกด้วย      ในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ ทองสาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  •              การจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ในภาคตะวันออกเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) และจากการที่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำโดย นายบุญนาค  สายสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้น ได้มีความห่วงใยเยาวชนของจังหวัดจันทบุรี และ  จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก ที่อาจหลงใหลไปกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งจะเป็นอันตราย  ต่อสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายเอกลักษณ์ความมั่น คงของขาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว    ทำให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดหาที

  • วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวาณ เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔  ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๐๐๐วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๓๖โดยยกฐานะขึ้นจากศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรให้เป็นวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีสังกัดกองศิลปศึกษา นับเป็นสถานศึกษาช่างศิลปส่วนภูมิภาคแห่งแรกของกรมศิลปากรจัดการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง ( ศก ) โดยในปีการศึกษา  ๒๕๓๖ นี้ได้จัดการศึกษ

Weblink

masuk1