วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับการประกาศแต่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ตามโครงการพัฒนาและจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์และดุริยางค์ไทย เริ่มปฏิบัติงานเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๕ โดยกรมศิลปากรได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และที่ทำการหน่วยศิลปากรที่ ๑ ลพบุรี เป็นที่ทำการชั่วคราว แนะแนวการศึกษารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๖ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ ๑ และผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ ๑ เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนช่างไม้เก่า (วัดราชา) ถนนพระยากำจัด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑ อาคารโรงอาหาร และบ้านพักคนงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นมา

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

Weblink