วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ จังหวัดสุโขทัย เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้กรมศิลปากรพิจารณา โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้างจังหวัดสุโขทัย ได้เสนอสถานที่บริเวณเมืองใหม่ ซึ่งเป็นสนามกีฬาเก่า อยู่ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและโรงพยาบาลสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ ๒๗ - ๓๐ ไร่ และกรมศิลปากรขอให้จังหวัดสุโขทัย ปักหลักเขตและให้ได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่ดิน เพื่อกรมศิลปากรจะได้ส่งสถาปนิกวางผังและก่อสร้างอาคารเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาค เพื่อขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๒๓ แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร นาฏศิลป์ชั้นต้น ถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๒๒ เป็นต้นมา แรกเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้อาศัยอาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จนกระทั่งได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จจึงได้ย้ายมาเรียนที่ปัจจุบัน ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบการบริหาร ระบบราชการ ทำให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เปลี่ยนสังกัด หลายครั้ง เช่น สังกัดสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๕ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บนบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ - ๔๗ ไร่ มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเฉพาะ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ เพื่อความเป็นเลิศ และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

Weblink