วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 ประวัติและความเป็นมา   

         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 โดยให้สังกัดกองศิลปศึกษา (ปัจจุบัน กอง ศิลปศึกษา ได้ ปรับ เปลี่ยน ชื่อ เป็น สถาบัน นาฏดุริยางคศิลป์) กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการ สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นจนถึงระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติระยะ 4-5 ในด้านการศึกษาที่จะต้องพัฒนาและ ขยายการศึกษาด้านนาฏศิลป์และ ดุริยางค์ไทย

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

Weblink

masuk1