คณะศิลปศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะศิลปศึกษา

ประวัติคณะศิลปศึกษา
       คณะศิลปศึกษาเป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครูในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ทั้งไทยและสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2547 คณะศิลปศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการ ผลิตครูของรัฐบาล ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยภาควิชาในสังกัด 4 ภาควิชา คือ ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาศึกษาทั่วไป

ปรัชญาการศึกษา
    คณะศิลปศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาครูศิลปะ สู่การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์

วิสัยทัศน์
    คณะศิลปศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตครูด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตครู ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
3. บริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
4. ทำนุบำรุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์
5. จัดระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการศึกษา
     คณะศิลปศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยนาฏศิลป และนักศึกษาทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ตั้งแต่ปีการศีกษา 2547 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2551 คณะได้ดำเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบในมาตรฐานหลักสูตรของครุสภาและ ในปี พ.ศ. 2552 ได้นำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงนี้มาใช้จัดการเรียนการสอน ใน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
3.1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย
3.2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาคีตศิลป์ไทย
4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
4.1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาดนตรีสากล
4.2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาคีตศิลป์สากล
      นอกจากนี้คณะศิลปศึกษาได้เปิดห้องเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ในวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค จำนวน 11 แห่ง

ข้อมูลการติดต่อ
อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เลขที่ 119/11 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 0 2408 2997 ต่อ 120  เบอร์โทรสาร 0 2408 2998
เว็บไซต์ http://fed.bpi.ac.th อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

Weblink