คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

FACULTY OF MUSIC AND DRAMA

    

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

      เป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่ผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นเวลา 2 ปี เปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาคีตศิลป์ไทย
ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 และเริ่มเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยในปีการศึกษา 2548
ต่อมาในปีการศึกษา 2550 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน และแขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเครือข่าย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ปัจจุบัน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) ประกอบด้วยภาควิชาในสังกัด 2 ภาควิชา คือ ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์

วิสัยทัศน์
      คณะศิลปนากดุริยางค์ เป็นคณะวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านนาฏดุริยางค์ เป็นผู้นำในการผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานศิลปะที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานด้านนากศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
2. บริการทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีแบบแผนสู่สังคม
3. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุยางคศิลป์ และคีตศิลป์
4. ทำนุบำรุง สืบสานสร้างสรรค์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดการเรียนการสอน ๓ ภาควิชา ๔ สาขาวิชา ดังนี้
1. ภาควิชานาฏศิลป์
1.1 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
2. ภาควิชาดุริยางคศิลป์
2.1 สาขาวิชาดนตรีไทย
2.2 สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
3. ภาควิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
3.1สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
3.1.1แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)

ผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2552 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนี้
1. โครงการต้นกล้าอาชีพ
2. โครงการอบรมเครือข่ายด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
3. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
4. การจัดทำองค์ความรู้ละครศรีธรรมาโศกราช
5. ค่ายศิลปิน : นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
6. โครงการเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์
7. โครงการศิลปนาฏดุริยางค์สัญจร

ข้อมูลติดต่อคณะ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 - 224 - 44704 ต่อ 606, 02 - 225 - 2103
โทรสาร : 02 - 225 - 2103
เว็บไซต์ : http://fda.bpi.ac.th

Weblink