กองกลาง

กองกลาง

- ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ

- ฝ่ายการเงิน

- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

- ฝ่ายกิจการสภา

- ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

- ฝ่ายบัญชี

- ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์

Weblink

masuk1