การป้องกันการทุจริต - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Sat, 02 Dec 2023 08:31:46 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption7/no-corruption7-2/item/7915-2021-03-22-08-30-40 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption7/no-corruption7-2/item/7915-2021-03-22-08-30-40

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างแรงจูงใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Mon, 22 Mar 2021 07:00:00 +0700
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption2/item/7906-2021-03-10-09-24-35 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption2/item/7906-2021-03-10-09-24-35

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 "โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"
โดย ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการ และถาม-ตอบข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกัน ตลอดจนการอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา ผ่านวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Wed, 10 Mar 2021 07:00:00 +0700
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption2/item/7902-2021-03-09-09-12-41 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption2/item/7902-2021-03-09-09-12-41

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยช่างศิลป เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ได้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 วิทยาลัยช่างศิลป ตามสาขาวิชาเอก และให้วิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่ง ใช้หลักสูตรร่วมกัน

2. เพื่อให้ได้ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 วิทยาลัยช่างศิลป

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านจัดทำหลักสูตรศิลปกรรม เพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1) เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ จิวไพโรจน์กิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3) นายไพรัช ศิรินภากาศ บริษัทประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Tue, 09 Mar 2021 07:00:00 +0700
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption3/no-corruption3-2 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption3/no-corruption3-2 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นผู้นำในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการสวดมนต์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมก่อนการทำกิจกรรม ในการนี้ ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนภูมิภาค ร่วมกันฟังคำประกาศเจตจำนงฯ และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

เอกสารการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิก

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การป้องกันการทุจริต Mon, 15 Feb 2021 07:00:00 +0700
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption7/no-corruption7-2/item/7602-2020-05-08-07-33-26 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption7/no-corruption7-2/item/7602-2020-05-08-07-33-26

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้วิจัย ดังนี้

1. จัดทำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือบุคคลภายนอกที่ร่วมวิจัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือบุคคลภายนอกที่จะมาทำการวิจัยในสถาบันฯ ดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมตามแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนของประเทศไทย และจะส่งผลให้งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ และการติดตามการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Fri, 08 May 2020 07:00:00 +0700
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption7/no-corruption7-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption7/no-corruption7-1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน Fri, 08 May 2020 07:00:00 +0700
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption6/no-corruption6-2 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption6/no-corruption6-2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) แผนป้องกันการทุจริต Thu, 07 May 2020 07:00:00 +0700
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption6/no-corruption6-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption6/no-corruption6-1

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) แผนป้องกันการทุจริต Thu, 07 May 2020 07:00:00 +0700
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption/item/7595-2020-05-07-06-25-14 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption/item/7595-2020-05-07-06-25-14

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การป้องกันการทุจริต Thu, 07 May 2020 00:00:00 +0700
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

- ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต Thu, 23 Apr 2020 07:00:00 +0700
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption/no-corruption1-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption/no-corruption1-1

กระบวนการยกร่าง ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ระบบกลไกในการตรวจสอบนิติกรรม/สัญญา

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การป้องกันการทุจริต Tue, 21 Apr 2020 07:00:00 +0700
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption5 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption5

หนังสือแจ้งมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คลิก

O38 Page

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การป้องกันการทุจริต Mon, 20 Apr 2020 07:00:00 +0700
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption6/no-corruption6-3 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption6/no-corruption6-3

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 9 เดือน)

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) แผนป้องกันการทุจริต Fri, 17 Apr 2020 07:00:00 +0700
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-2 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-2

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต Thu, 16 Apr 2020 07:00:00 +0700
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption/appeal http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption/appeal

สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การป้องกันการทุจริต Tue, 14 Apr 2020 07:00:00 +0700
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption3/no-corruption3-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-13-04-32-36/no-corruption3/no-corruption3-1

O34 1

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การป้องกันการทุจริต Mon, 13 Apr 2020 07:00:00 +0700