การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างแรงจูงใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้วิจัย ดังนี้ 1. จัดทำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือบุคคลภายนอกที่ร่วมวิจัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือบุคคลภายนอกที่จะมาทำการวิจัยในสถาบันฯ ดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมตามแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนของประเทศไทย และจะส่งผลให้งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพเป็นที่

Weblink

masuk1