การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 "โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"โดย ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยช่างศิลป เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ได้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 วิทยาลัยช่างศิลป ตามสาขาวิชาเอก และให้วิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่ง ใช้หลักสูตรร่วมกัน 2. เพื่อให้ได้ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลก

Weblink

masuk1