การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร องค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างแรงจูงใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

  • วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 "โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"โดย ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร

Weblink

masuk1