ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink