ศูนย์ประกันศึกษา - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Tue, 05 Dec 2023 08:34:41 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-11-08-59/item/6669-qa-b http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-11-08-59/item/6669-qa-b

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

          การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

                  - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

          การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

                  - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การศึกษา 2559

               - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
 

 

]]>
nuntasean@hotmail.com (ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน) ศูนย์ประกันศึกษา Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0700
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-11-08-59/item/4309-2015-03-09-07-52-39 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-11-08-59/item/4309-2015-03-09-07-52-39

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          ปีการศึกษา 2560          

                  รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

                      -  รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

 

]]>
cdaat_bpi@bpi.mail.go.th (วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง) ศูนย์ประกันศึกษา Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0700