ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

"สาธุโข สิปฺปกํ นาม อปี ยาทิสกีทิส

ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง

ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้"

ปณิธาน

มุ่งจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย และสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม ในระดับชาติและนานาชาติ”

Weblink