ชมรมศิษย์เก่า

ประธานชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพุธธิดา ทองคำพงษ์ (หนิง)

ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

- ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

- ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

คติประจำใจ เมื่อไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจึงต้องทำวันนี้ให้ดี

Weblink

masuk1