พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย

  • พันธกิจ ๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ๒. จัดการอบรม วิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และให้บริการทางวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ๓. ทำนุ บำรุง รักษา ฟื้นฟู และให้การศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ๔. จัดการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

Weblink