พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา

๒. จัดการอบรม วิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และให้บริการทางวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์

๓. ทำนุ บำรุง รักษา ฟื้นฟู และให้การศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

๔. จัดการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

Weblink