ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

สาธุ โข สิปปกํ นาม อปี ยาทิสกีทิสํ

ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้

 

วิสัยทัศน์

รักษ์ศิลป์ไทย รับใช้ชุมชน อุทิศตนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ

Weblink